Jdi na obsah Jdi na menu
 


V co věříme

30. 10. 2008

BIBLIČTÍ KRISTOVCI
VĚŘÍME, neboť ,,JE PSÁNO“

VĚŘÍME V JEDINÉHO BOHA
Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha… Sk 10,2 ; Mk 12,29
1Tim1,17
…my přece víme, že je jediný Bůh Otec…
1Kor 8,6

VĚŘÍME, ŽE JEŽÍŠ JE KRISTUS, SYN BOŽÍ
,,Tato však zapsána jsou, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ J 20,31 ; Sk 8,37 ; J 11,27

VĚŘÍME, ŽE SE MÁME MODLIT POUZE K BOHU, OTCI, STVOŘITELI
Ježíš řekl: Vy se modlete takto. Otče náš jenž jsi v nebesích… Mat 6,9 ; Sk 4,24 ; L 22,41-42

VĚŘÍME, ŽE JEŹÍŠ MÁ STEJNÉHO BOHA JAKO MY
Ježíš jí řekl: … Ale jdi k mým BRATŘÍM a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu, k Bohu svému i Bohu vašemu.
J 20,17 ; Mat 27,46 ; J 17,3

VĚŘÍME, ŽE MÁME VYDAT SVŮJ ŽIVOT BOHU - OTCI – SPASITELI – STVOŘITELI …
… křtěte je ve jménu OTCE i SYNA i DUCHA SVATÉHO a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Mat 28,19-20 ; 1J 5,16
Kol 3,3

VĚŘÍME TOMUTO BIBLICKÉMU EVANGELIU (JEŽÍŠ),, KRISTUS zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben, byl Bohem vzkříšen třetího dne podle Písem.“ 1Kor 15,3-4 ; Sk 5,30 Sk 2,32-36 ; Sk 4,10 ; Sk 4,33


NEVĚŘÍME V TROJJEDINÉHO BOHA
protože to není v Bibli a nikdo ani JEŽÍŠ neřekl, že jediný Bůh se změnil na trojjediného.

NEVĚŘÍME, ŽE JEŽÍŠ JE BŮH
Protože to není v Bibli a nikdo to nevyznal. Boha nikdy nikdo neviděl – Ježíše viděli. Bůh je nesmrtelný – Ježíš zemřel. A skrze člověka přišla smrt a skrze člověka (Ježíše) milost. (odpuštění)

NEVĚŘÍME, ŽE SE MÁME MODLIT K JEŽÍŠI
protože to není biblické. V Bibli je pouze případ kdy Štěpán ,,viděl Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží.“ Sk 7,55 Jiný případ modlitby k Ježíši ani Duchu Svatému není!!!

NEVĚŘÍME, ŽE BŮH JE ČLOVĚK A ČLOVĚK JE BŮH
Sám Bůh říká: ,,Já nejsem člověk.“
1Sam 15,29 ; Oz 11,9 ; 4M 23,19

NEVĚŘÍME, ŽE MÁME VYDAT SVŮJ ŽIVOT JEŽÍŠI – NAŠEMU BRATRU
Máme věřit v Ježíše Krista, že je od Boha poslaný a pomazaný zachránce.

NEVĚŘÍME, ŽE JEŽÍŠ KRISTUS SE VZKŘÍSIL SÁM neboť to není v Bibli.

Nevěříme v lidské náboženství,
,,Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha.“
2J 1,9

,,Boží moc provázela svědectví
apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše
a na všech spočívala boží milost“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

apoštolé vyznávali Ježíše za Boha

(Čirikava, 12. 8. 2017 15:48)

1 Tim 3,16:
A v pravdě veliké jest tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest v slávu.

Vy se považujete ze Křestány?

(Kjuba, 16. 9. 2012 20:50)

Dobrý den vy se považujete za křesťany? Pokud ano, tak nevím proč když vaše věrouka je úplně mimo křesťanský proud?

Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Bohouš, 16. 9. 2012 21:49)

Nehlásíme se ke křesťanům. Oni věří, že Ježíš je Bůh. Kristovci Věří tomu co je psáno, že Ježíš je Kristus, Syn Boží.

Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Kjuba, 16. 9. 2012 23:15)

Smím se tedy zeptát jak vidíte tyto dva verše z Písma: Pak odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali v společenství církve a vyučili značný zástup; a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Sk 11,25-26)

Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Bohouš, 17. 9. 2012 21:00)

V českých překladech se dvakrát překládá Kristovci - bratři a sestry v Kristu.

Re: Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(kristovec, 29. 11. 2012 22:21)

Kde je dvakrát Slovo "Kristovci" v bibli? Jednou ve skutcích a kde ještě?

Re: Re: Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Bohouš, 30. 11. 2012 11:37)

Je psáno .....v Antiochii byli učedníci POPRVÉ nazváni Kristovci. Když se píše křesťané, někteří překládají : lépe KRISTOVCI. Kde je psáno : bratři a sestry ve KŘTU ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Kristus, 7. 12. 2012 14:03)

Já to ještě upřesním: 3x je v původním textu přeloženo slovem Kristovci:
Skutky 11:26
Skutky 26:28 a 1.Petrův 4:16

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Jana, 20. 6. 2014 7:18)

Vydávat se za Krista je hřích. Toto učení je falešné. Všechno, co nám Bůh dal máme v Bibli. Pán Ježíš je Kristus. Pán Ježíš Kristus je jediná cesta a jediný prostředník mezi člověkem a Bohem.

XXX

(jana, 6. 3. 2011 17:38)

Jen s dovolením zareguji na člověka Ježíše - ano, byl 100% člověk a ZÁROVEŇ 100% Bůh. Otec Ježíše vzkřísil, tak to je. Ježíš, když volal "Otče, proč jsi mě opustil", byl od Něj skutečně poprvé opuštěn, protože v té chvíli na Něm ležel hřích celého světa, a s hříchem Otec nemůže být jedno.
Je to na delší povídání, ale tohle je základ.

Re: XXX

(Bohouš, 7. 3. 2011 12:52)

Jsme Bibličtí, proto věříme tomu co JE PSÁNO . V Bili je psano 40x Ježíš je Syn člověka, 30x Ježíš je Syn Boží a ani jednou není psáno, že Ježíš je Bůh. V případě, že Ježíš by byl narozený z Marie a Boda, pak by měl 50% člověka a 50% Boha./bodočlověk - člověkobůh/ a to není biblické. V řím 1,3-4 je psáno: evangelia o jeho Synu, KTERÝ TĚLEM POCHÁZEL Z RODU DAVIDOVA, ale Duchem svatým BYL ve svém zmrtvýchvstání UVEDEN do moci Božího Syna ..... Každý něčemu věříme, ale přivede nás naše víra k poznání Boha Bible a k poznání Biblického Ježíše. Souhlasím, že je to na delši dobu, modlitbu a půst.

Re: Re: XXX

(Tony, 9. 3. 2012 22:04)

Bohouši, jestli se k takovým otřesnostem, co tu argumentačně předvádíš dá dopracovat postem, tak potěš hodiny. V tom případě sedíš satanovi na lopatě obkročmo. Biblické úryvky je nutné číst v souvislosti a ne vytrhávat. Našel jsem dnes tyto stránky poprvé a nevypadá to na to, že by za tebou stála nějaká církevní skupina. I když se dnes všalijaké samozvané objevují jak houby po dešti.

Re: Re: Re: XXX

(Bohouš, 11. 3. 2012 10:33)

Milý Tony. Je vidět, že jsi horlivý. Podstatou ale zůstává poznat Živého Biblického Boha takového jaký je -JÁ JSEM KTERÝ JSEM - a nezůstávat u naších představ o Bohu a o tom co nám NĚKDO povídal, ale ponořit se -křest- do Jeho SLOVA a Jeho DUCHA -Krista- . KDO NEMÁ DUCHA KRISTOVA NENÍ JEHO.

Re: Re: Re: Re: XXX

(Tony, 12. 3. 2012 21:43)

Bible skutečně tvrdí, že DS je Duch Kristův. Proto se neztotožňuju s pravoslavným odmítáním filioque. Zatím jsi nevysvětlil, kdo to Ježíš je. Ten katolický bratr se tu zmýlil, když tě ztotožnil z jehovisty. Ti totiž vězí v herezi arianismu. Z tvých příspěvků vyplývá, že věříš v herezi zhruba a 100 let mladší a to nestorianismus.

Re: Re: Re: Re: Re: XXX

(Bohouš, 13. 3. 2012 19:26)

Milý TONY. Nerozumím přesně tvému rozlišování zařazení. Ježíš Kristus je Syn člověka ,protože se narodil z člověka, je Syn Boží protože se narodil Z DUCHA SVATÉHO a mluvil Slovo Boží a naplňoval Boží vůli, je Velekněz, protože je prostředníkem mezi Bohem a lidmi, je Prorokem, protože mluvil Boží vůli, je králem, protože to Bůh zaslíbyl Davidovy, je spasitelem, protože on jediný je bez hříchu a mohl nás svou obětí zachránit, je KRISTEM, protože ho Bůh pomazal k poslání záchrany, že za nás zemřel, abychom MY kteří v něho uvěříme přijaly nový život v Kristu, proto Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých pro toto svědectví, ............ stačí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: XXX

(Tony, 13. 3. 2012 22:33)

Vidím tam hned dvě chyby. V Bibli se píše o velkém množství proroků, Ježíše však na úroveň proroka snižovat nelze. Za druhé Ježíš nemluvil pouze Boží Slovo jako ostatní proroci, to je nebiblické. Bible totiž o Ježíšovi tvrdí, že on sám je SLOVO BOŽÍ.

Viz Jan 1; 14

A SLOVO se stalo tělem a přebývalo mezi námi, a my jsme patřili na jeho slávu, slávu jakou má od Otce jediný Syn plný milosti a pravdy.

nebo též Zjevení 19; 11-13

11) Tu jsem viděl otevřené nebe a hle, bílý kůň; ten na němž jede se nazývá "Věrný" a "Pravdivý", soudí a vede válku spravedlivě.
12) Jeho oči? Žhnoucí plamen; na hlavě má mnoho čelenek; napsáno je na něm jméno, které nezná nikdo, jen on sám;
13) plášť, do něhož se halí je zborcen krví; a jeho jméno? SLOVO BOŽÍ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: XXX

(Bohouš, 15. 3. 2012 20:50)

Toto je přesně ono. Jedna věta a každý má o ní své představy., zákoníci, farizeové, sadučeové,....... a přesto Ježíš je všechny napomínal. Co je PRAVDA ? Poznat Boha Otce a Ježíše Krista.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: XXX

(Bohouš, 15. 3. 2012 21:17)

Napadlo mě přirovnání : Lidé smědí mnoho jídla,takže by měli být plní vitality ,vitamínů a minerálů. skutečnost je jiná. Lidé jsou unaveni a nemocni, proč. Každé jídlo, které se ohřeje v mikrovlnce je příjemě teplé, má dobrou chuť, ALE Ztratilo 90-95% vitámínů a minerálů. Mikrovlny je zničily. Kdo z nás to poznal?

Naše dokonalé vykoupení a osvobození z moci Satana skrze Ježíše

(Milada, 26. 2. 2011 20:49)

Adam a Eva byli před pádem dokonalí - od Boha stvořeni. Jediní, kteří opravdu zažili, jak je Bůh jen dobro a nic jiného než dobro a láska. Oni byli stvořeni do jeho obrazu. 1.Mojžíšova kap. 1 popisuje jak Bůh řekl (Slovem) a tím Slovem vzniklo všechno (země, rostliny Obloha,vzířata atd. Jen člověka STVOŘIL, k tomu potřeboval ruce - tedy Boha Otce nikdo neviděl ale zde je Bůh, který tvořil a který s lidmi chodil po zahradě a komunikoval s něma. 1 Mojžíš 3:8 Pak jim UDĚLAL kožené suknice 1.Mojžíš 3:20. To vypovídá jednak že to sám udělal, kůži vzal asi ze zvířete, které se muselo usmrtit - a zde je první příslib na prolití krve za hřích (proroctví na Ježíšovu smrt na kříži. Tady jen na přikrytí. Ale je to už zde ukázaná milost, kde bylo osvobození u Boha naplánované. V celém Starém zákoně se hříchy jen přikrývaly krví z býků a beránků aby duchovně mrtvý Israel mohl vůbec žít. Dále je psáno, že Bůh nenašel ani jednoho jediného, který by byl spravedlivý. Ježíš byl zrozen z Boha Otce a Marie dala tělo v kterém Boží věčné símě vzrostlo, takže byl Ježíš 100% Bůh a 100% člověk. Dále Slovo říká, že Ježíš byl ve všem sváděný ale nikdy nezhřešil. Pro náš lidský rozum nepochopitelné, ale to říká Slovo a to je tak jak to říká Slovo. To byl ten Mesiáš, vysvoboditel lidstva určený před stvořením světa. Od pádu Adama padlo lidstvo do tmy, do nadvlády Satana, a bylo odděleno od Boha minuli cíl - společenství s Bohem Otcem.
Duch nemohl komunikovat s Bohem byli duchovně mrtví a když si přečteš, trvalo to satanovi přes devět set let než se mu podařilo Adamovo tělo usmrtit.
Jen Ježíš, Syn Boží, který byl než Abrahám byl - mohl lidstvo zase přivést k Bohu Otci. Nikdo jiný, To musela být oběť bez poskvrny zase obětní beránek ve Starém zákoně bez poskvrny.Já ti mohu i místa jmenovat, kde to ve Slově stojí, když tě to bude zajímat.
Tedy lidstvo bylo skrze pád Adama duchovně mrtvé. Ježíš přišel na svět s tím účelem za nás lidi zaplatit. Bez prolití krve není odpuštění. On vzal naše hříchy na sebe , naše nemoci a naši chudobu. To všechno udělal pro nás. Pro sebe to nemusel udělat. V Židům stojí že se neujal andělů ale lidí ze dvou skupin, které padly před Bohem Satan nemá naději. Bůh se ujal nás lidí.Ježíš se na zemi pohyboval suverénně,nikdo se ho nemohl dotknout. Vzpomeň si jak ho chtěli shodit z římsy, ale On prošel jejich středem suverénně.Vždycky když Boha jmenoval Otcem, skřípali farizeji zubama a chtěli ho zabít.Z Boha Otce může jen Bůh Syn vyjít. Nebo jak často řekl učedníkům že bude ukřižován a kdy. On přesně věděl proč přišel. Pak řekl v Lukáši 22:53 Denně jsem by mezi vámi v chrámě a nevztáhli jste na mě ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.
Proto ho vůbec mohli ukřižovat, protože On jim to dovolil. On sám rozhodl, kdy zemře.Otče do tvých rukou odevzdávám svého ducha a skonal.
Když zemřel děly se v Jeruzalémě úžasné věci, které my často přehlédneme. Mrtví vstávali z hrobů ..zemětřesení atd..Zkráceně on v hrobě nezůstal, ale vstal z mrtvých jako prvorozený, který vstal z mrtvých. Prvorozený čeho - prvorozený NOVÉHO STVOŘENÍ - NÁS! On je prvorozený SYN abychom mohli být také synové Otce, jeho bratři Židům 1:1-6 je jedno místo,které toto srozumitelně popisuje:
Bůh mluvil k lidstvu skrze proroky ale v tomto posledním čase k nám promluvil ve Svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky On (Ježíš) nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očistění od hříchů usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. Dále mu říká Otec: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil - a to dnes je pro nás, abychom vírou v Ježíše se stali novým stvořením a spoludědici všeho, co patří jemu.
My jsme skrze víru opravdu Jeho bratří a jsme skrze Něho došli skrze Ducha svatého k Bohu Otci, tam, kde bylo lidstvo kvůli pádu Adama odděleno od Otce, je zase skrze víru na Ježíšovo dokonalé osvobození z moci Satana a jsme podle Římanům 10:6-10. Nové stvoření podle 2.Korintským 5:17
To je ještě zajímavější jak my jsme k Novému stvoření došli - že jsme děti Boží.

Re: Naše dokonalé vykoupení a osvobození z moci Satana skrze Ježíše

(Bohouš, 27. 2. 2011 9:34)

Pojem je něco jiného než dojem. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Dal člověku zemi, aby ji obdělával a střežil. Čím ji měl obdělávat a střežit? SLOVEM !Kdzž člověk přijal slovo Satanovo, odmítl Slovo Boží, přichází problém.V potu tváře....... Ďábel nebude svádét k říchu 100% Boha. Když je psáno SKRZE tak je to skrze člověka. Když je psáno V tak je to V KRISTU -v Boží Moci a Boží Moudrosti.