Jdi na obsah Jdi na menu
 


V co věříme

30. 10. 2008

BIBLIČTÍ KRISTOVCI
VĚŘÍME, neboť ,,JE PSÁNO“

VĚŘÍME V JEDINÉHO BOHA
Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha… Sk 10,2 ; Mk 12,29
1Tim1,17
…my přece víme, že je jediný Bůh Otec…
1Kor 8,6

VĚŘÍME, ŽE JEŽÍŠ JE KRISTUS, SYN BOŽÍ
,,Tato však zapsána jsou, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ J 20,31 ; Sk 8,37 ; J 11,27

VĚŘÍME, ŽE SE MÁME MODLIT POUZE K BOHU, OTCI, STVOŘITELI
Ježíš řekl: Vy se modlete takto. Otče náš jenž jsi v nebesích… Mat 6,9 ; Sk 4,24 ; L 22,41-42

VĚŘÍME, ŽE JEŹÍŠ MÁ STEJNÉHO BOHA JAKO MY
Ježíš jí řekl: … Ale jdi k mým BRATŘÍM a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu, k Bohu svému i Bohu vašemu.
J 20,17 ; Mat 27,46 ; J 17,3

VĚŘÍME, ŽE MÁME VYDAT SVŮJ ŽIVOT BOHU - OTCI – SPASITELI – STVOŘITELI …
… křtěte je ve jménu OTCE i SYNA i DUCHA SVATÉHO a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Mat 28,19-20 ; 1J 5,16
Kol 3,3

VĚŘÍME TOMUTO BIBLICKÉMU EVANGELIU (JEŽÍŠ),, KRISTUS zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben, byl Bohem vzkříšen třetího dne podle Písem.“ 1Kor 15,3-4 ; Sk 5,30 Sk 2,32-36 ; Sk 4,10 ; Sk 4,33


NEVĚŘÍME V TROJJEDINÉHO BOHA
protože to není v Bibli a nikdo ani JEŽÍŠ neřekl, že jediný Bůh se změnil na trojjediného.

NEVĚŘÍME, ŽE JEŽÍŠ JE BŮH
Protože to není v Bibli a nikdo to nevyznal. Boha nikdy nikdo neviděl – Ježíše viděli. Bůh je nesmrtelný – Ježíš zemřel. A skrze člověka přišla smrt a skrze člověka (Ježíše) milost. (odpuštění)

NEVĚŘÍME, ŽE SE MÁME MODLIT K JEŽÍŠI
protože to není biblické. V Bibli je pouze případ kdy Štěpán ,,viděl Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží.“ Sk 7,55 Jiný případ modlitby k Ježíši ani Duchu Svatému není!!!

NEVĚŘÍME, ŽE BŮH JE ČLOVĚK A ČLOVĚK JE BŮH
Sám Bůh říká: ,,Já nejsem člověk.“
1Sam 15,29 ; Oz 11,9 ; 4M 23,19

NEVĚŘÍME, ŽE MÁME VYDAT SVŮJ ŽIVOT JEŽÍŠI – NAŠEMU BRATRU
Máme věřit v Ježíše Krista, že je od Boha poslaný a pomazaný zachránce.

NEVĚŘÍME, ŽE JEŽÍŠ KRISTUS SE VZKŘÍSIL SÁM neboť to není v Bibli.

Nevěříme v lidské náboženství,
,,Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha.“
2J 1,9

,,Boží moc provázela svědectví
apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše
a na všech spočívala boží milost“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bůh clovekem

(Daniela, 16. 11. 2020 23:03)

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu stvořil je. Noemovi říká bůh. Neboť kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu bozimu stvořil bůh člověka. Ježíš byl splozen z ducha svatého, tzn, že byl zároveň bohem. Tzn, bůh se ponizil do podoby člověka, aby se stal jedním z vás. Byl člověku podobné ve všem kromě hříchu, to proto, aby vás z něj mohl právě vykoupit. Dobrý, ne?

Re: Bůh clovekem

(Daniela, 23. 11. 2020 11:36)

Kdy jindy se prolévala Boží krev než na kříži?

Re: Re: Bůh clovekem

(Daniela, 23. 11. 2020 11:41)

A to máte starý zákon. Starý zákon se totiž s novým netříská, ale nový zákon je naplněním starého. Proroci mluvili o Kristu, David mluvil o Kristu jako o svém Pánu.. Můj Pán řekl mému Pánu... Matouš 22:41-46

Re: Re: Re: Bůh clovekem

(Daniela, 23. 11. 2020 11:50)

Jestliže ho David nazval svým Pánem, proč bych se nemohla modlit, Můj Pane Ježíši, když je to Pán a je s Bohem jedno, Ježíš je jedno z božích jmen, kterých je hodně, můžu ho tedy v modlitbě nazvat jak chci, když má tolik jmen. Třeba Pán pánů a král Králů, Všemohoucí. Když jeho jménem vymítali démony, proč by se nemohli v jeho jménu modlit. Například i duše zavražděných pod oltářem volali - Zjevení 6:10 jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?

Re: Je psáno

(Daniela, 23. 11. 2020 1:31)

Navíc Bůh mi zjevil svou moudrost a tou je a byl a bude ježíš. Přísloví tam to máš celý o moudrosti. 1.korinrskym 1:24

Je psáno

(Bohouš, 17. 11. 2020 10:43)

Kde je psáno : Modlete se k Ježíši. Apoštolové po Ježíšově odchodu se k Ježíši nemodlili !!! Ve Starém zákoně Bůh prohlašuje JÁ NEJSEM ČLOVĚK !!! Nezapomínej : Mnohokrát Ježíš říká : SLOVO, KTERÉ MLUVÍM NENÍ MÉ, ALE OTCOVO. Dále: Mnohokrát Ježíš říka, ŽE MÁ BOHA. I apoštolové říkají - Bůh Ježíše Krista. I ve zjevení Ježíš říká MŮJ BŮH. třikrát. Modli se a posti za moudrost..... Bohouš

Re: Je psáno

(Daniela, 23. 11. 2020 1:17)

Tak třeba pasáž jan10:30 já a otec jedno jsme. Jan 14:13 o cokoli poprosite v mém jménu, to udělám, aby byl otec oslavě v synu. Jan 14:14 když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.
Proto se k němu můžu modlit a prosit. Dále Jan 15:7, Jan 16:24-27, Jan 17:9, Jan 17:11-12... Svatý otce zachovávej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi zachovával jsem je ve tvém jmenu, které jsi mi dal.
To ti musí zjevit duch svatý, pokor se pod moc božího slova, nestačí jen poslouchat a vybírat si pasáže, které se ti líbí.
Post který se líbí bohu je odvrátit se od zla a činit pokání. Izaias 58:6

A ještě k tomu popírate úplně pismo

(Daniela, 16. 11. 2020 23:11)

Sám přeci ježíš řekl, že je v zákoně psáno, bohové jste. Jako, farizeum bylo jasný, že je ježíš bohem z toho, co řekl za fráze. Třeba dříve než byl Abraham já jsem! To přeci použil vždy jen bůh (jsem ten který jsem). Vzpamatuje se.

Ježíš je Bůh a já se k němu budu modlit

(Daniela, 16. 11. 2020 22:53)

Že je ježíš Bohem ho tak i představuje Janovo evangelium. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo buh. V něm byl život a ten život byl světlem lidi a to světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Si pořádně přečtěte janovo evangelium. Když mu říká filip, ukaž nám otce, tak ježíš říká, copak nevěříte že já jsem v otci a otec ve mě? Jak můžete říkat ukaž nám otce. Od teď ho znáte a viděli jste ho. Takže tady máte důkaz, že jste vedle a ještě tady svadite lidi. Okamžitě ty chyby smažte a udělejte pokání.

apoštolé vyznávali Ježíše za Boha

(Čirikava, 12. 8. 2017 15:48)

1 Tim 3,16:
A v pravdě veliké jest tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest v slávu.

Vy se považujete ze Křestány?

(Kjuba, 16. 9. 2012 20:50)

Dobrý den vy se považujete za křesťany? Pokud ano, tak nevím proč když vaše věrouka je úplně mimo křesťanský proud?

Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Bohouš, 16. 9. 2012 21:49)

Nehlásíme se ke křesťanům. Oni věří, že Ježíš je Bůh. Kristovci Věří tomu co je psáno, že Ježíš je Kristus, Syn Boží.

Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Kjuba, 16. 9. 2012 23:15)

Smím se tedy zeptát jak vidíte tyto dva verše z Písma: Pak odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali v společenství církve a vyučili značný zástup; a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Sk 11,25-26)

Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Bohouš, 17. 9. 2012 21:00)

V českých překladech se dvakrát překládá Kristovci - bratři a sestry v Kristu.

Re: Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(kristovec, 29. 11. 2012 22:21)

Kde je dvakrát Slovo "Kristovci" v bibli? Jednou ve skutcích a kde ještě?

Re: Re: Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Bohouš, 30. 11. 2012 11:37)

Je psáno .....v Antiochii byli učedníci POPRVÉ nazváni Kristovci. Když se píše křesťané, někteří překládají : lépe KRISTOVCI. Kde je psáno : bratři a sestry ve KŘTU ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Kristus, 7. 12. 2012 14:03)

Já to ještě upřesním: 3x je v původním textu přeloženo slovem Kristovci:
Skutky 11:26
Skutky 26:28 a 1.Petrův 4:16

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vy se považujete ze Křestány?

(Jana, 20. 6. 2014 7:18)

Vydávat se za Krista je hřích. Toto učení je falešné. Všechno, co nám Bůh dal máme v Bibli. Pán Ježíš je Kristus. Pán Ježíš Kristus je jediná cesta a jediný prostředník mezi člověkem a Bohem.

XXX

(jana, 6. 3. 2011 17:38)

Jen s dovolením zareguji na člověka Ježíše - ano, byl 100% člověk a ZÁROVEŇ 100% Bůh. Otec Ježíše vzkřísil, tak to je. Ježíš, když volal "Otče, proč jsi mě opustil", byl od Něj skutečně poprvé opuštěn, protože v té chvíli na Něm ležel hřích celého světa, a s hříchem Otec nemůže být jedno.
Je to na delší povídání, ale tohle je základ.

Re: XXX

(Bohouš, 7. 3. 2011 12:52)

Jsme Bibličtí, proto věříme tomu co JE PSÁNO . V Bili je psano 40x Ježíš je Syn člověka, 30x Ježíš je Syn Boží a ani jednou není psáno, že Ježíš je Bůh. V případě, že Ježíš by byl narozený z Marie a Boda, pak by měl 50% člověka a 50% Boha./bodočlověk - člověkobůh/ a to není biblické. V řím 1,3-4 je psáno: evangelia o jeho Synu, KTERÝ TĚLEM POCHÁZEL Z RODU DAVIDOVA, ale Duchem svatým BYL ve svém zmrtvýchvstání UVEDEN do moci Božího Syna ..... Každý něčemu věříme, ale přivede nás naše víra k poznání Boha Bible a k poznání Biblického Ježíše. Souhlasím, že je to na delši dobu, modlitbu a půst.